ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測 | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
ROBOTIP【命中率重視方式】 嘅賽馬預測
更新:05月10日(二)13:00

6

山貝河讓賽
2022年5月11日(三) 開跑 21:15
草地 1200m  總獎金HK$1,040,000預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 10
閹6   梁家俊
119
 
17.0
2 12
閹6   班德禮
116
 
24.0
3 6
閹5   霍宏聲
120
 
6.7
4 3
閹4   巴度
127
 
21.0
5 1 ×
閹4   田泰安
129
 
2.9
6 4
閹3   薛恩
125
 
4.3
7 2
閹5   何澤堯
128
 
11.0
8 9
閹5   莫雷拉
118
 
16.0
9 5
閹5   巫顯東
119
 
20.0
10 7
閹5   嘉里
120
 
23.0
11 11
閹6   希威森
117
 
10.0
12 8
閹3   黎海榮
119
 
101.0

預測
標誌
評論
10 13.9%(1位)
12 10.1%(4位)
6 7.6%(8位)
3 6.1%(10位)
1 × 9.9%(5位)
4 5.6%(11位)
2 7.8%(6位)
9 10.2%(3位)
5 7.6%(7位)
7 7.6%(9位)
11 12.5%(2位)
8 1%(12位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
1 10
閹6   梁家俊
119
 
17.0
11 11
閹6   希威森
117
 
10.0
8 9
閹5   莫雷拉
118
 
16.0
2 12
閹6   班德禮
116
 
24.0
5 1 ×
閹4   田泰安
129
 
2.9
9 5
閹5   巫顯東
119
 
20.0
10 7
閹5   嘉里
120
 
23.0
12 8
閹3   黎海榮
119
 
101.0
6 4
閹3   薛恩
125
 
4.3
3 6
閹5   霍宏聲
120
 
6.7
4 3
閹4   巴度
127
 
21.0
7 2
閹5   何澤堯
128
 
11.0

預測
標誌
評論
10 13.9%(1位)
11 12.5%(2位)
9 10.2%(3位)
12 10.1%(4位)
1 × 9.9%(5位)
5 7.6%(7位)
7 7.6%(9位)
8 1%(12位)
4 5.6%(11位)
6 7.6%(8位)
3 6.1%(10位)
2 7.8%(6位)


預測
標誌
馬名
性齢 騎師 負磅
賠率
5 1 ×
閹4   田泰安
129
 
2.9
6 4
閹3   薛恩
125
 
4.3
3 6
閹5   霍宏聲
120
 
6.7
11 11
閹6   希威森
117
 
10.0
7 2
閹5   何澤堯
128
 
11.0
8 9
閹5   莫雷拉
118
 
16.0
1 10
閹6   梁家俊
119
 
17.0
9 5
閹5   巫顯東
119
 
20.0
4 3
閹4   巴度
127
 
21.0
10 7
閹5   嘉里
120
 
23.0
2 12
閹6   班德禮
116
 
24.0
12 8
閹3   黎海榮
119
 
101.0

預測
標誌
評論
1 × 9.9%(5位)
4 5.6%(11位)
6 7.6%(8位)
11 12.5%(2位)
2 7.8%(6位)
9 10.2%(3位)
10 13.9%(1位)
5 7.6%(7位)
3 6.1%(10位)
7 7.6%(9位)
12 10.1%(4位)
8 1%(12位)
最終更新日期:05月10日(二)13:00
必要Gold
VIP 10G
普通 20G

logo | 新的賽馬貼士模式贏馬廣場
COMING SOON